பொன்மொழி #4

0
16

 கனவுகள் கனவு காண்பவர்களுக்காக, இலக்குகள் சாதனையாளர்களுக்காக.  – அர்னால்டு ஸ்வாஸ்னேகர்