பொன்மொழி#8

0
9
Ehuthaani-quote9


நம்மிடம் உள்ளதை வைத்து நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதே நாம் யார் என்பதற்கான அளவீடு. – வின்ஸ் லம்பார்டி